Til hovedinnhold

Personvernserklæring for Time Park

Ditt personvern er viktig for Time Park og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Time Park skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæring for Time Park 

Oppdatert: 18.06.2024 

Denne personvernerklæringen gjelder for tjenester levert av TimePark AS org.nr. 991 004343. Adresse i Stenersgata8, 0184 Oslo. Denne erklæringen er et middel for åkunne kommunisere på en åpen, korrekt og informert måte til deg,om hvordan Time Park behandler dine personopplysninger.Dine personopplysningerskal tas med største alvor, og med denne erklæringen skal du kunne føle deg trygg på at opplysningene om deg er sikret og behandlet etter personvernforordningen. 

 Erklæringenkan inneholde noenbegreper som ikke alle er kjent med. Erklæringensspråk er forenkletså godt som mulig, dette også i henhold til at forordningen har et krav om det. Dersom det er noe ved erklæringen som likeveler utydelig, ta gjerne kontakt med personvernombudet. Kontaktinfo til ombudet finner du helt nederst på denne siden. 

Den behandlingsansvarlige 

Time Park AS (heretter omtalt som «vi, oss»), eies av Olav Thon Gruppen som er den behandlingsansvarlige av dine personopplysninger. Med behandlingsansvarlig menes at det er vi som bestemmer formålet med behandlingen av dine opplysninger, men også hvilke midler som benyttes i den sammenheng. 

For de appene det er mulig å betale for våre tjenester, er vi ikke felles behandlingsansvarlig med eller for leverandørene.Det ligger til grunn en avtale med appleverandørene om en betalingsløsning, og de har deres egne personvernerklæringer. 

Definisjoner 

Personopplysninger:
Alle typer informasjon som kan lede direkte eller indirekte til enenkeltperson. Eksempelvis navn, adresse, kontaktinfo, IP-adresse, biometri osv. 

Behandlingav personopplysninger:
Alt det som skjer med en personopplysning. Eksempelvis innsamling, lagring, sletting, utlevering, retting osv. 

Kontrollsanksjon: 
Som også kan kalles et parkeringsgebyr. Ordet kontrollsanksjon er rett å benytte etter parkeringsforskriften, og i denne erklæringen vil vi derfor bruke ordet kontrollsanksjon. 
 
 

Hvilke opplysninger samler vi inn 

Ved henvendelser: 
Dersom du kontakter ossvia skjema på vår nettside, behandler vi navn, adresse,epost, telefonnummer, registreringsnummer, fødselsdato, fakturanummer og kontrollsanksjonsnummer. 
Merk at ikke alt detovennevnte blir samlet inn uansett hva saken gjelder.Det vil være en forskjell fra hva slags opplysninger vi samler inn av deg i forbindelse med leieforespørsel,kontra en sak som omhandler faktura. 

Brukerprofil på vår nettside: 
Om du benytter nettsiden vår for betaling av våre tjenester, må det opprettes en brukerprofil. Vi samler inn i den forbindelse fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, registreringsnummer ogkortnummer. Kortnummeret vil ikke være fullt synlig etter godkjenning, deler av nummeret vil bli sensurert. 

Ved sanksjonering: 
Vi fotograferer kjøretøyettil dokumentasjon, noterer tidspunkt for parkeringstid samt registreringsnummeret (foran og bak).Kontrollsanksjonen vil legges i kjøretøyets frontrute. 
Videre kan disse opplysningene brukes til oppslag i vårt system. Da vil vi få opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post for å kunne sende deg en purring, dersom kontrollsanksjonen ikke er betalt innen forfallsdatoen. 

Ved lading av elbil: 
Vi fotograferer kjøretøyet til dokumentasjon, noterer tidspunkt for ladetid samt registreringsnummeret (foran og bak), dette gjelder ikke for sone-områder. Vi kan også innhente informasjon om RFID brikke(ladebrikke), betalingskortnummer, kjøretøyets VIN (vehicleidentificationnumber) og kjøretøyets MAC-adresse (Media accesscontrol-address). Videre kan disse opplysningene brukes til oppslag i vårt system. Da vil vi få opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post for å kunne sende deg en purring, dersom elbillading ikke er betalt innen forfallsdatoen. 

Borttauing: 
Vi fotograferer kjøretøyet til dokumentasjon, noterer tidspunkt for parkeringstid samt registreringsnummeret.  

Ved parkering og bruk av våre tjenester: 
Vi har to ulike parkeringsløsninger (se beskrivelse under), sone-parkering og LPR (License plate registration, soner med automatisk skiltavlesning).Hva slags opplysninger vi samler inn, er avhengig av hvilken av de ovennevnte løsninger som benyttes. 

Sone (kontrolleres manuelt av parkeringsbetjenter) 

Betalingsautomat: 
Ivåre sone-anlegg samler vi innregistreringsnummer på kjøretøy og kortinformasjon (maskert),når du skal forhåndsbetale for parkering/tjenesterautomaten 

App-betaling: 
Det er mulig å betale forparkering/tjenesterdu benytter hos ossvia ulike parkeringsapper. De krever en brukerprofil for å kunne benytte deres tjenester og deres egne brukervilkår gjelder. 

Parkeringskontroll:Om du ikke har betalt for din parkering vil vi pålegge deg et gebyr for manglende betaling.Dersom du ikke har registrert din parkeringstid i en apphar en synlig parkeringsbillett i frontrutenellerregistrert kjøretøyet på automat, vil parkeringsbetjenten notere nedparkeringstidspunktet samtfotograferekjøretøyet. 

LPR (parkeringsområde med skiltavlesning via kamera):
alle våre LPR-områder vil registreringsnummeret fotograferes utelukkende ved innkjøring og utkjøring.Det tas bilder foran og bak på kjøretøyet. Dette for å starte beregning av parkeringstid. 
Kamerabildene vi får tilsendt fra kamerasystemet vil sensurere personer som eventuelt befinner seg på bildet. 

Betalingsautomat: 
Du kan betalefor parkering/tjenesterdu foretar i automatfør du forlater området. Da samler vi inn registreringsnummer på kjøretøy og kortinformasjon(maskert). 

App-betaling: 
Ved innkjøringtas det foto av bilen for å lese av registreringsnummeretfor å starte beregning avdin avgift.Kamerasystemet vil deretter sende denne infoen videre til ulike parkeringsapper. Dersom registreringsnummeret er registrert i en parkeringsappdu har, vil du få muligheten til å starte din parkeringstid. 
Ved utkjøring tar vi et nytt bilde for å bergeneparkeringsavgiften/bruk av tjenester som kan betales i den samme appen.  

Parkeringskontroll: 
En parkeringsbetjent vil kontrollereat biler står parkert i henhold til parkeringsforskriften. Eksempelvis at det er synlig og/eller gyldig HC-bevis i frontruten,plassene som er reservert for funksjonshemmede.Eller dersom noen biler står utenfor anvist oppmerking.Vedovertredelse samler vi inn tidspunkt for parkering og fotografererkjøretøyet, samt registreringsnummer.  

Hva er formålet for opplysningene vi samler inn? 

 • For å kunne levere våre tjenester. 
 • Inndriveubetalt krav 
 • Ved sanksjonering  
 • Kundeservice (kontaktskjema på nettsiden, direkte henvendelser via e-post eller telefon) 
 • Klagebehandling 
 • Feilsøking, varsling ved nedetid 

 

Hvilke rettslige grunnlag har vi for behandling av dine opplysninger? 

Når du kjører inn i våre anlegg, inngår du en avtale for de tjenestene vi leverer og godtar de vilkårene som fremgår på skiltene som befinner seg før du kjører inn i områdene. Lenke til våre vilkår: https://timepark.no/leieavtale-vilkar/ . Ved behandling avpersonopplysninger i forbindelse med henvendelser,registreringsnummer, parkeringsavgift, gebyr eller klager. Opplysninger som er gitt i forbindelse med opprettelse av brukerprofil på vår nettside for å betale for tjeneste i etterkant. 

De opplysningene vi samler inn er for å oppfylle avtalen med deg som kunde om tjenesten vi leverer. Opplysningene vi samler inn er det absolutt nødvendige for oss å ha for å kunne utføre den tjenesten som er ønsket av deg. Eksempelvis trenger vi registreringsnummer og tidspunkt for inn- og utkjøringfor å kunne bergene riktig parkeringsavgift.  

Samtykke 

Om du besøker vår nettside bruker vi cookies (mer om dette lenger ned i erklæringen) som trenger ditt samtykke. 

Bruk av databehandlere 

Vi har ulike leverandører som lever tjenester på våre vegne i form av betalingsløsninger og fotografering av registreringsnumre. Disse har vi egne databehandleravtaler med, og avtalen fastsetter at de opplysningene vi samler inn, ikke skal bli behandlet på en annen måte enn de instruksene vi har gitt tildatabehandleren.  
Det innebærer blant annet at våre databehandlere ikke kan benytte dine opplysninger til sine egne formål, eller lagre delenger enn det vi har bestemt de skal gjøre. 

Hvor lenge lagres dine opplysninger hos oss? 

Opplysningersom er tilknyttet vårt regnskap har enoppbevaringsplikt5 år etter Bokføringsloven § 13.  
 
Bilder av registreringsnummer tatt i forbindelse med faktureringslettes 30 dager etter at krav er gjort opp. Dersom kravet ikke er gjort opp, blir bildene lagret til kravet blir betalt. 

Ved henvendelser/klager blir de opplysningene du oppgirbli lagret så lenge henvendelsen ikke er løst. Systemet vårt vil automatisk slette saker etter 3 år.  

Ved klage på kontrollsanksjon vil opplysningene lagres så lenge klagen er under behandling. Dersom klagen går videre til parkeringsklagenemnda, det forventes at saken vil få en behandlingstid på 1 år, derav vil opplysningene bli lagret så lenge.  

Kontrakter for leie av p-plass lagres ut den tiden leien gjelder 

Brukerprofil på vår nettside, og de opplysningene som er gitt i den forbindelse, lagres til profilen slettes av deg 

Deler vi opplysningene videre? 

Ved innkjøring i et LPR område sendes kjøretøyets registreringsnummer automatisk til oppslag. Dette for at du skal enkelt kunne betale for tjenesten vår om du allerede har den appen som tilbyr betaling på stedet. Om du ikke har den respektive appen kan du enten laste den ned eller benytte en betalingsautomat på stedet. 

Dersom du har mottatt purring på en ubetalt parkering/tjenester,og ikke betalt fakturaen purringen gjelder,vil vi sende fakturaen videre til inkasso. Fakturaen inneholder fullstendig navn på juridisk eier av kjøretøy, adresse, registreringsnummer og fakturanummer.

Dersom du har fått en kontrollsanksjonog ikke betalt for denne, vildenne bli sendt videre til inkasso. Om det likevel ikke betales, sender inkassobyrået fakturaen videre til Namsmannen.  

Om kjøretøyet er blitt borttauethar vi delt opplysningene videre til det selskapet som drifter denne type tjeneste for det aktuelle området.  

Deler vi opplysninger utenfor EU/EØS? 

Dine opplysninger blir kun behandlet innenfor EU/EØS-området.  Om dette skulle endre seg vil vi sørge for at dine opplysninger blir ivaretatt slik som denne erklæringen beskriver, men også at mottakeren kan dokumentere at de etterlever personvernforordningen. Dersom dette skulle bli aktuelt i fremtiden, skal vi opplyse om dette i vår erklæring. 

Dine rettigheter for sletting, innsyn, retting og klage 

Rett til sletting: 
Også kjent som «retten til å bli glemt». I mange tilfeller kan du kreve at vi sletter dine opplysninger. Du har rett om å få dine opplysninger slettet hos oss dersomet av punktene underinntreffer: 

Du benytter din rett til å protestere mot behandling av dine opplysninger, og vi ikke har rettslig grunn til å beholde dem. 

 • Om du har trukket ditt samtykke og vi likevel behandler dine opplysninger for formålet til samtykket 
 • Om vi fortsatt har dine opplysninger lagret etter at formålet er oppnådd. 
 • Om vi har samlet inn opplysningene på ulovlig vis. 
 • Om vietter lovenhar sletteplikt 

Vi har frist på innen 30 dager å slette dine opplysninger uten ugrunnet opphold.  

Din rett til sletting av opplysninger gjelder ikke i disse tilfellene:

 • Vi har lagringsplikt etter lov som for eksempel regnskapsloven. 
 • Lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Rett til innsyn: 
Du har rett på å få en kopi av de opplysningene vi har samlet inn om deg. Retten skal gi deg en forståelse av hvordan og hvorfor vi behandler dine opplysninger. Den skal også gi deg muligheten til å kontrollere at vi behandler opplysningene etter loven. Du har rett til følgende: 

 • Bekreftelse på at vi behandler dine opplysninger 
 • En kopi med oversikt over hvilke opplysninger vi har 
 • Vi må kunne begrunne bakgrunnen for bruken av dine opplysninger 
 • Du skal vite hvilke kategorier av de opplysningene vi har om deg 
 • Vite mottakere vi deler dine opplysninger med. Om vi deler dette utenfor EØS 
 • Hvis mulig skal du få vite hvor lenge vi lagrer dine opplysninger 
 • Å vite om vi har samlet inn opplysningene fra annen kilde, dersom vi ikke har samlet det direkte fra deg 
 • Vite om vi tar automatiserte beslutninger og hvis tilfelle, hva dette har å si for deg 

Det er ingen kostnad for å be om innsyn. Vi kan likevel pålegge deg et gebyr for administrasjonskostnader dersom du skulle ønske mer enn én kopi.  

Vi kan nekte å gi deg innsyn om noen av punktene under inntreffer: 

 • Innsynet omhandler en annen registrert enn deg selv, og vil krenke deres rettighet og frihet 
 • Vi er lovpålagt en taushetsplikt å holde igjen opplysningene 
 • Opplysningene er i forbindelse med en etterforskning eller er i en forbindelse med en straffbar handling 

Rett til retting: 
Om du oppdager at vi har uriktige/utdaterte opplysninger om deg, har du rett til å be oss om å rette/oppdateredette.  

Rett til å protestereeller klage: 
Om du mener vi behandler dine opplysninger i strid meddenne erklæringen eller loven,har du rett til å klage dette til oss eller til et tilsyn, for eksempel Datatilsynet. Du kan sende oss en henvendelse via vårt nettskjema her (legg inn lenke) eller kontakte personvernombudet. 

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 

På vår nettside bruker vi informasjonskapsler, også kjent som cookies. 
 
Nødvendigecookies, kan ikke deaktiveres og er absolutt nødvendig for at nettsiden skal være funksjonell. Det gjelder grunnleggende funksjoner eksempelvis sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettsidenFunksjonelle, Statistiske, MarkedsføringogUklassifisertecookieskan skrus av ved ønske og er ikke automatisk aktivert da disse krever samtykke. Mer informasjon om disse kategoriene finnes under «Vis detaljer» når du førstblir spurt om å godta eller avvise våre cookies 

Oppdatering av personvernerklæringen 

Dersom det skulle skje endringer i våre tjenester, systemereller i lovverket som vi er omfattet av, kan det føre til at vi må oppdatere denne erklæringen. Dato for når erklæringen sist er oppdatert vil finnes øverst på denne siden. Vi vil vise en endringslogg over det som er oppdatert. 

Personvernombud 

Dersom du skulle ha spørsmål om denne erklæringen eller andre spørsmål knyttet til dine personopplysninger, kan Olav Thon Gruppens personvernombud kontaktes på e-post: personvernombud@olavthon.no